Få hjælp til din elregning

Har du svært ved at gennemskue din elregning? Fortvivl ikke. Vi har samlet de vigtigste informationer om elregningen og tilføjet en række nyttige links.

EnergiMidts regningsproces

Hvis du har modtaget to regninger

Varsling af prisændringer fra Eniig

Varsling af prisændringer fra dit netselskab

Hvis du er solcelleejer

EnergiMidt hedder nu Eniig


EnergiMidts regningsproces

Hos EnergiMidt yder vi ikke henstand eller betalingsordninger på regninger under kr. 20.000.

Overholdes rettidig betaling ikke, vil der blive fremsendt betalingspåmindelser, som pålægges et gebyr samtidig med, at der tilskrives renter. En misligholdelse af betalingsbetingelsen kan medføre en kreditvurdering af kundeforholdet og mulighed for krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig leverance.

Nedenfor kan du se en illustration af vores regningsproces:

Illustration af regningsproces

Hvert rykkergebyr er 100 kr.


Hvis du har modtaget to regninger

Få af vores kunder har modtaget en regning med forfald 1. november og igen en ny acontoregning med forfald 1. december 2016.

Dette skyldes ikke en fejl. Din regning med forfald 1. november 2016 skyldes, at vi har kørt en opsamlingskørsel på de af vores kunder, som vi ikke har været i stand til at fakturere siden 31. marts 2016. Årsagen har været systemtekniske udfordringer i forbindelse med indførelsen af de nye lovkrav pr. 1. april 2016.

Som du har oplevet, har vi løst disse tekniske udfordring, hvorfor du fik din regning på et skævt tidspunkt i forhold til vores normale regningskørsler. Din regning med forfald 1. december 2016 er din helt almindelige acontoregning med en opgørelse for sidste kvartal og en aconto på 4. kvartal 2016.


Varsling af prisændringer fra Eniig

Pr. 1. marts 2017 ændrer Eniig Energi visse gebyrer. De ændrede gebyrer kan ses her


Varsling af prisændringer fra dit netselskab

Dit netselskab forventes, at varsle prisændringer på din nettarif eller dit netabonnement pr. 1. januar 2017. Det kan være gebyr, tariffer eller netabonnementet, som ændres i pris.

Det er EnergiMidt, som dit elhandelsselskab, der opkræver netselskabets tariffer og abonnementer på vegne af dit netselskab. Du bliver derfor på din elregning fra EnergiMidt opkrævet dit lokale netselskabs tariffer og abonnementer med deres gældende priser.

Da vores kunder kan have forskellige netselskaber, henviser vi dig til dit lokale netselskabs hjemmeside, hvor du kan se de nye tariffer og netabonnementer.

Vi har udarbejdet en lille guide til dig, som er interesseret i at undersøge, hvorvidt dit netselskab ændrer priser pr. 1. januar 2017

  1. Find dit netselskab på www.danskenergi.dk/FindElnetSelskab.aspx
  2. Klik på kortet i det område, hvor du bor
  3. Klik på dit lokale netselskabs hjemmeside i boksen til højre med kontaktinformationer

Netselskabet vil typisk have et punkt med ”Priser og vilkår” på deres hjemmeside, hvor du kan finde deres priser på gebyr, trariffer, abonnementer m.m.. Det kan være, at informationen ikke er det første du bliver mødt af men kig efter ord som: Tariffer, gebyr, vilkår, netabonnement, afgifter, priser.

Spørgsmål og svar

 


Hvis du er solcelleejer

Solcelleregninger gruppe 6
Ved årsskiftet indførte vi hos EnergiMidt kvartalsregninger til alle vores kunder. Du vil derfor som solcelleejer modtage 4 acontoregninger om året samt 1 årsopgørelse. På opgørelsen vil din produktion og dit forbrug blive opgjort for året og eventuel overproduktion meldes til energinet.dk som normalt. 

Denne regning er en acontoregning. 

Solcelleregning

Det forventede forbrug (M3 Forbrugt fra net, linje 3), og det dine solceller forventer at levere ud på elnettet (M2 Leveret til net, linje 2), er angivet med 0, da vi desværre ikke modtager denne information fra dit netselskab. 

Solcelleregninger gruppe 4
Her har vi udsendt regninger med forskellige perioder. Du kan have modtaget en regning, som indeholder både opgørelse og en aconto, eller en ren acontoregning. Om det er den ene eller den anden afhænger af, hvorvidt vi har modtaget aflæsninger fra dit netselskab. Det har ikke betydning for din udbetaling af produktion fra Energinet.dk. De udbetaler, som du er vant til.

Du har modtaget en af følgende:

  1. Ren aconto. Vi er ikke i stand til at lave en opgørelse over dit faktiske forbrug endnu, hvorfor du modtager en aconto på det forventede forbrug. Da vi ikke har sendt dig en regning for 2. kvartal tidligere, bliver din acontoperiode derfor fra 1. april til 30. september 2016.
  2. Opgørelse over dit forbrug for 1. og 2. kvartal og en aconto for perioden 1. juli til 30. september 2016
  3. Opgørelse over dit forbrug for 1. kvartal og aconto for perioden 1. april til 30. september 2016. Vi har ikke været i stand til at lave opgørelse for 2. kvartal grundet manglende modtagelse af aflæsninger.

Alle kunder vil modtage deres opgørelse – den kommer blot senere.

Generelt
EnergiMidt Handel A/S fastsætter udelukkende prisen for dit elhandelsprodukt. Nettariffen fastsættes stadig af dit netselskab og øvrige tariffer af Staten og Energinet.dk.

Efter 1. april 2016 må netselskabet opkræve nettarif af den mængde, du trækker ind fra elnettet. Denne opkrævning vil ikke fremgå af din aconto men vil blive opkrævet på din opgørelse. Ved opgørelse kan du således opleve forskel på det antal kWh, du opkræves på nettariffen i forhold til de øvrige tariffer.


EnergiMidt hedder nu Eniig

EnergiMidt og Energinord er gået sammen. Nu hedder vi Eniig. I den kommende tid vil du opleve, at vi skifter udseende og logo på breve, hjemmeside osv. Men bare rolig - vi er stadig dit lokale energiselskab, der har fokus på rigtig god kundeservice. Det har ikke ændret sig!

I løbet af foråret 2017 vil vi få nye systemer, som gør, at du vil opleve, at du får en ny betalingsserviceaftale i din netbank med vores nye navn og CVR-nr. Alt vil køre, som det plejer – dette blot til din information, hvis du oplever, at der i din netbank står Eniig på din betalingsaftale i stedet for EnergiMidt.

Privat
Erhverv
Top