Kompetenceudvikling og karriere

EnergiMidt vil være én af de bedste arbejdspladser i Danmark. Vi tror nemlig på at trivsel, arbejdsglæde, spændende udfordringer og udviklende opgaver er med til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og udvikle EnergiMidt.

EnergiMidts holdning til medarbejderudvikling bygger på det positive menneskesyn hvor virksomheden så vidt muligt tilstræber at støtte personlig og faglig udvikling, at involvere alle i virksomhedens udvikling, synliggøre karriere- og udviklingsmuligheder og give rum til selvstændighed.

Uanset arbejdsområde er medarbejdernes udvikling af afgørende betydning for opfyldelse af EnergiMidts mission, vision, strategi og værdigrundlag. Derfor er systematisk medarbejderudvikling et vigtigt værktøj for EnergiMidt.

Formålet med medarbejderudvikling hos EnergiMidt er:

  • At bidrage til at fastholde og øge medarbejdernes markedsværdi så medarbejderne bliver attraktive for EnergiMidt og arbejdsmarkedet generelt
  • At medarbejderne er udviklet på forkant til at håndtere tiltagende forandringer
  • At gøre EnergiMidt til en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de rigtige kompetencer nu og i fremtiden

Medarbejderudvikling

Da medarbejderudvikling har stor betydning for EnergiMidt har medarbejderudviklingssamtaler (MUS) høj prioritet. Nogle af elementerne i MUS er karriereplanlægning, avancement/jobrotation, kompetenceudvikling, efteruddannelse og kurser. For medarbejdere over 58 år indeholder MUS desuden en afklaring omkring seniorarbejdsliv.

Karriereplanlægning

Hos EnergiMidt er karriereplanlægning og -udvikling ikke nødvendigvis et spørgsmål om at opnå lederstatus. Faglig specialisering og projekter er også en karrierevej. EnergiMidt vil, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt for virksomhedens drift, tilrettelægge stillinger, så de passer til den enkelte medarbejder.

Avancement og jobrotation

Hos EnergiMidt bestræber vi os på at imødekomme medarbejdernes ønsker om udvikling gennem ændringer i jobindhold. Ændringer i jobindhold kan være ønsker om nye ansvarsområder eller arbejdsområder. EnergiMidt vil støtte medarbejdernes egne ønsker om udvikling og nye udfordringer hvorfor alle ledige stillinger i EnergiMidt opslås internt før, eller parallelt med eksterne opslag.

Kompetenceudvikling, efteruddannelse og kurser

Som resultat af medarbejdernes MUS samtaler skal medarbejder og den pågældende leder i samarbejde udarbejde en plan for ønsket kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling kan f.eks. opnås gennem intern uddannelse, jobrotation, nye opgaver, sidemandsoplæring, projektdeltagelse mm.

EnergiMidt tilbyder løbende medarbejderne relevant intern uddannelse. EnergiMidts kursuskatalog giver overblik over udbuddet af interne kurser i EnergiMidt. Deltagelse på interne kurser aftales med nærmeste leder.

Alternativt kan kompetenceudvikling opnås gennem eksternt uddannelse og kurser. Ved relevant kompetenceudvikling i arbejdstiden betales kursusafgift, kørsel og medgået tid af EnergiMidt. Ved ønske om yderligere uddannelse i fritiden betaler medarbejderen selv tiden mens EnergiMidt støtter med betaling af kursusudgifter og mulighed for frihed til eksamenslæsning og eksamen efter aftale med nærmeste leder.

Medarbejderinvolvering

Medarbejdere ved EnergiMidt har gode muligheder for at øve indflydelse på eget arbejdsområde og komme med forslag til forbedringer. Medarbejderne opfordres derfor til at anvende MUS samtalerne til at gøre opmærksom på nuværende eller fremtidige gab mellem arbejdsområdet og de nødvendige kompetencer.

Industriens uddannelsesfond

Medarbejdere, der er omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har gennem Industriens Kompetenceudviklingsfond frihed til ekstra 10 dages selvvalgt uddannelse om året. Retten til frihed er betinget af, at fonden giver tilsagn om støtte. Det er den enkelte medarbejder, der selv skal tage initiativ til at finde relevant uddannelse og søge midler fra fonden.

Industriens Kompetenceudviklingsfond yder tilskud til kursusudgifter, rejseomkostninger og maksimalt 85 % af medarbejdernes løn. Virksomheden må ikke betale løn under uddannelsen. Det er en grundbetingelse, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden.

Fondens midler administreres af sekretariatet IKUF og på deres hjemmeside www.ikuf.dk findes yderligere informationer og ansøgningsskema. På hjemmesiden findes også en omfattende positivliste over uddannelser/kurser, der kan søges midler til. Fonden kan ikke anvendes til at søge om deltagelse i EnergiMidts interne kurser.

Lederudvikling

Da lederne i en virksomhed i høj grad er med til at skabe miljøet og trivslen, tager EnergiMidt løbende stilling til nødvendig ledertræning, sparring og kompetenceudvikling for lederne således det bliver synligt hvilke personlige kompetencer, EnergiMidt finder vigtig hos en leder.

Menu
Privat
Erhverv
Top